netahgel

سایت خبری، سرگرمی و آموزشی نت آنجل

تعبیر خواب انجیر خشک و انجیر

تعبیر خواب انجیر خشک و انجیر

تعبیر خواب انجیر خشک و انجیر

 

 

البته در خواب دیدن هر چیزی میتواند تفسیر و تعبیر متفاوتی داشته باشد . ولی غالبا دیدن انواع میوه ها در خواب نوید بخش و مبارک است . دیدن خواب انجیر و انجیر خشک نیز میتواند مبارک و مایه خیرو برکت باشد . ازین رو چنانچه در خواب هر نوع انجیر به هر رنگ مشاهده کردید هیچ نگرانی به خود راه ندهید . با این حال به نقل نظر برخی از معبران مشهور درباره انجیر میپردازیم

تعبیر خواب خوردن انجیر

محمدبن سیرین گوید:
اگر در خواب ببینی انجیر می‌خوری تعبیرش بد می‌باشد (فرقی ندارد که در بیداری فصل انجیر باشد یا خیر).
اگر ببینی انجیر خورده‌ای یا جمع کرده‌ای و یا کسی به تو داده‌ است، دچار غم و ناراحتی خواهی شد و احتمالاً کاری انجام می‌دهی که باعث پشیمانی تو می‌شود .
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: در نفایس الفنون نوشته شده انجیر در خواب نیکو است و رزق و روزی حلالی است که نصیب بیننده رؤیا می‌شود. به اعتقاد نگارنده انجیر چون از میوه‌های تقدیس شده است و در مذاهب توحیدی از آن به نیکی نام برده شده در خواب دیدن آن نیکو است ولی معبر باید جهات مختلف و رابطه آن را با چیزهای دیگر در خواب دیده می‌شود مورد توجه قرار دهد. انجیر سیاه نشانه غم است و اندوه انجیر سبز و شیرین بی اثر می‌باشد. به هر حال از دیدن انجیر در خواب بیمناک و نگران نباشید که نیکو است.

درکتاب سرزمین رویاها آمده است:

  • خواب انجیردر فصل آن: لذت و احترام
  • خواب انجیر در خارج ازفصل آن: غم و اندوه
  • انجیر می‌خورید: ثروتتان را به باد خواهید داد.
  • انجیر خشک: پولتان را از دست می‌دهید.
اچ میلر می‌گوید: اگر دختری خواب درخت انجیر را ببیند، نشانه‌ی آن است که با فرد مهمی پیمان ازدواج می‌بندد.
لیلا برایت می‌گوید: دیدن انجیر در خواب، نشانه‌ی آن است که با دیگران روابط خوبی خواهید داشت.

 

تعبیر خوردن انجیرهای رنگی

ابراهیم کرمانی گوید: انجیر زرد به خواب دیدن و خوردن، دلیل بیماری است و انجیر سیاه، دلیل بر غم و اندوه و انجیر سبز به وقت خود چون به طعم شیرین است زیانی ندارد.
اچ میلر می‌گوید: اگر در خواب ببینید که فصل انجیر نیست و شما انجیر زرد می‌خورید، به این معنا است که احتمالاً بیمار می‌شوید.

تعبیر خواب برگ انجیر

مطیعی تهرانی گوید: و برگ انجیر اندیشه و خرد است.
لیلا برایت می‌گوید: دیدن برگ انجیر در خواب، نشانه‌ی آن است که فرد با ایمانی هستید. اگر در خواب ببینید که مشغول چیدن انجیر هستید، بدین معنا است که برای رسیدن به هدفتان تلاش کرده و موفق می‌شوید.

تعبیر خواب انجیر خشک و انجیر

منبع : ستاره

پاسخی بگذارید