netahgel

سایت خبری، سرگرمی و آموزشی نت آنجل

راهنمای حل جدول : کلمات دو حرفی در جدول

راهنمای حل جدول

 

صفحه (الف)
=ابر حامل باران  (بل) =ابریشم خام  (قز) =ابریشم خام نتابیده (کج) =ابریشم کم قیمت  (کژ) =ابله و احمق (بل)  =اثر پا (رد)     =اثر چربی (لک)         =اثر ماتیسن  (پر)                   =اثری از ژید  (تز)       =اجاق مخفی (فر) =از آرایش بسکتبال  (شل) =از ادات  تشبیه  (سا)
=از باشگاه های فرانسه  (رن) =از بت های زمان جاهلیت   (هب- ود) =از به پا کردنی ها  (شر)
=از بیماری های پوستی  (گر) =از حروف یونانی  (مو- چی) =از خدایان یونان  (رع- را)
=از خواهران برونته (آن) =از رفته به جا می ماند  (رد)
=از سوره های قرآن (طه) =از سوره های مکی  (یس)    =اس (بنیاد ، پایه ، پی) =اسب آذری    (ات) =استخوان پاشنه پا  (بل)
=استخوان سینه  (قص) =استعداد فهم و دریافت  (شم)
=اضطراب    (تب) =اعتبار  (آب)
=اقتصادی در روسیه  (نپ) =ال  (بچه دزد معروف)
=الفبای موسیقی (نت) =الهه خورشید  (رع- را)
=امرود (مل) =امیر قبیله بزرگ (بگ)  =انبار ته کشتی(خن)                                             =انتها یا قعر چیزی (ته) =انکار کردن  (ظی)
=انگبین  (ظی)
صفحه (ب) 

=با  (آش) =باب ( در ) =باد اندک  (رش)
=بادبان کشتی (جل) =باد ریزه  (رش) =باد سرد  (زم)
=باد کم  (رش) =باده  (می)
=باران اندک ( رش ) =باران ریز  (طل)
=باریک  (دق) =باز  (وا)
=بازداشتن  (کف) =بازی نفس گیر (زو) =باستیل  (دژ)
=باغ و زراعت (بن) =باقی جان (نا) =بالا آمدن آب دریا  (مد) =بالای فرنگی  (آپ)
=بانگ -آواز  (غو) =بانگ قمری  (وت) =بانگ وزغ ( وغ ) =بت  (بغ)
=بث  (پراکنده ساختن ، فاش کردن خبر ، آشکار کردن راز) =بج یا بچ  (لب، توی دهان ، درون دهان) =بچه دزد معروف  (ال)
=بحر ( زو)  =بخ   (کلمه ای برای مدح و اظهار خشنودی و بمعنی زه ، خه ، خوشا و آفرین) =بخار دهان  (ها) =بخس  (کم) =بخشی از مغز  (مخ) =بخیل  (شح) =بخیه خیاطان  (کن) =بخیه درشت  (کن)
=بددل (غر) =بد   (چاره و گزیر ، عوض و جدایی و بمعنی بت و بتخانه نیز می آید). =بدون موی (لغ) =بدی (آک) =بدیع  (نو)
=برآمدگی زمین (رش) =برادر پدر  (عم) =برای بیان نفرت بکار می رود  (اف)
=برانگیختن غبار   (بث)
=برجستگی لاستیک ( آج)    =برجستگی ته کفش(آج) =برجستگی زیر گونه  (لپ) =بردگی  (رق) =برز  (قد) =برف ریزه  (بژ) =برکت  (ری)
=برگ برنده (آس) =برگ درخت (رق) =برنج ( رز )      =برهنه (رت) =بریدن از بیخ  (حذ)
=بریدن سر قلم (قط )  =بزرگ ( گت – گط) =بزرگ منشی ( نب )     =بزرگ و گنده (گت-گط) =بز کوهی ( کل )  =بژ   (برف ریزه که در شب های  زمستان به زمین می ریزد). =بش  (کاکل – یال اسب- پش و فش نیز معنی میدهد). =بش  (بند و بست ، بند و بستی که به ظرف فلزی میزنند). =بش  (پنج ترکی) =بغل  (بر- کش)
=بغل سینه  (کش)           =بغل و آغوش (کش)      =بک  (وزغ ، غوک ، قورباغه و بمعنی وک و پک نیز می آید). =بک  (پشت و دنبال معنی میشود و پشتیبان نیز استفاده می شود) . =بل  (ابر حامل باران) =بل  (پاشنه پا)
=بل  (سنجد) =بلکه (بل) =بلی آلمانی  (یا) =بلی انگلیسی  (یس)
=بلی روسی  (دا) =بند پای زندانیان  (غل- لگ)
=بندگی ( رق )       =بن  (قهوه) =بند و زندان  (غل-لگ) =بنده زر خرید  (قن) =بنیان  (اس- پی) =بو  (ند)
=بو  (پوست شتر بچه که آنرا پر کاه می کنند). =بوی پشم سوخته (کز)          =بوی رطوبت (نا- نم)    =بوی ماندگی (نا) =بهانه جویی  (نق) =به دنیا آوردن  (زا)
=بهره مند شدن (حظ) =بی حس  (لس) =بید  (پت) =بی صدا می کشد  (سل)
=بیکاره (لش) =بیماری ریزش موی بدن   (گر) =بیماری ریوی  (سل)
=بیماری و مرض ( دا ) =بین  (لا)
=بینی روسی (نف) =بی هوشی  (غش)

صفحه (پ)   

=پارچه و قماش (بز)                      =پاروی قایقرانان (فه)     =پاشنه پا (بل)       =پالان چهار پا (جل)   =پت   (کرک و پشم) =پخ  (پهلو ، کلمه ای برای رم کردن حیوانات) =پد: (درخت بی پر و بی میوه) =پراکندگی (شت) =پر: (کتل ، تپه ، زمین پست و بلند)        =پر خور-شکم پرست (رس)           =پرحرفی(ور) =پرده توری  (شف)  =پر مرغ (فر) =پژمرده (لس)  =پسوند آلودگی (ین) =پشت سر (پس) =پشته بلند (تل)    =پشته خاک (تل)    =پشم نرم (پت)                     =پشه (بق)                                                                      =پش: (یال اسب) =پک: (بمعنی گنده و نا هموار و وزغ و قورباغه) =پو: (دو ، رفتار تند) =پنبه پاک نکرده (وش) =پنج ترکی (بش) =پوستین (وت)  =پول آلبانی (لک)      =پول ژاپن (ین) =پهلو (ور) =پیچ وتاب (خم) =پیچیدن (لف)   =پیشوند نفی در کلمه (نا)
صفحه (ت)      

=تابش (تو) =تاب وتوان (نا)   =تاخت اسب: تگ =تازه و پر طراوت (تر) =تالاب (ژی)                =تپانچه (تس – لت)    = تپه (تل)        =تردید (شک)   =ترک خفیف استخوان (مو)  =ترمز چهار پا (چش-هش)          =تشنه (تش)  =تصدیق روسی (دا)               =تفاله (تخ) =تک  (نوک و منقار مرغ و تیزی سر چیزی) =تکان و جنبش (سک)       =تکه پارچه کهنه (لت) =تکه پاره (لت) =تکیه بر پشتی (لم)  =تلخ عرب (مر) =تله و دام (فغ) =تنبل (لس-لش)      =تن پوش زنانه (یل) =تنفر (اف)  =تو   (تاب و به معنی برکه نیز می آید). =تیر پیکاندار (یب)           =تیر کوتاه  (زج) =تیرگی چشم (تم)      =تیزی آرنج (زج)                =تیشه بزرگ  (تش)                                                                             

               صفحه (ج-چ-ح-خ)
=جامه ابریشمین (خز)          =جانب (ور)    =جانور بد بو (خز)        =جر: (شکاف و رخنه) =جستن گلوله (هک) =جغ : (آبنوس) =جف : (میان تهی و به معنی پژمرده و خشک نیز می آید). =جم : (کثیر و فراوان) =جمع کردن (ضم)            =جنگ و ستیز (چخ)         =جوان بی تجربه: (غر) =جوش خمیر (وز)       =جوی-مراد-کام: (لر)                                         =چچ: (غربال و الک)      =چخ: (غلاف کارد و شمشیر)  =چخ: (لانه پرندگان) =چرک و ریم (چخ)         =چرک و زرداب زخم: (هو)   =چسبنده: (دج) =چک (چچ)         =چکیدن آب (رش) =چوب خوشبو ( ند-هل) =چه: (چاه) =چهار من تبریز (ری) =چهره: (لچ) =حاشیه (نت)    =حدس (ظن)   =حر: (گرما- آزاده)   =حرارت و گرمی (تف)   =حرف پیروزی (وی) =حرف تنفر (آخ)    =حرف درد (آخ) =حرف مقطعه قرآنی: (طه)      =حرف نازی ها (اس)          =حرف نداری (بی) =حرف نفرت(اف)  =حرف یونانی (پی) =حلال شدن (حل)                           =حیوان گران پوست (خز) =خالص (قح)                                 =خانه (کد)   =خراشیدن،سائیدن: (حک) =خرخر کردن در خواب: (فخ) =خرس عرب (دب)          =خسیس – احمق: (لک)    =خطایی در تنیس (نت) =خم (دن )              =خم بزرگ: (دن)                  =خواری و نرمی: (ذل)                  =خوب-چرک-ریم: (سخ) =خوب و خوش: (خه) =خودبین (غد) =خود پسند (پک) =خیانت کینه: (غش)

صفحه (د)         

=داخل (تو-لا)    =دانه پاک نشده: (وش)     =درخت انگور (مو-رز)    =درختی تنومند: (گز) =درد (آک)           =درست به اندازه: (مک)  =درک وادراک(حس)                =درون دهان: (بج)  =درون دهان: (نج) =درون دهان (بچ)  =درهم پیچیدن (لف)       =دریا (زو-یم)   =دریا:  (طم- زم- یم)  =دزد: (لص)    =دستگاه نساجی (هف)          =دست مالیدن: (مس) =دماغ: (مخ)    =دنبه برشته (جز)     =دندان عرب (سن) =دندانه کلید: (تز)         =دوخ: (دخ)     =دود کردن (دخ) =دور دهان ( نس-کب)   =دوستی و محبت (ود)       =دوشاب: (مت)  =دوندگی: (خت)        =ده (کد)           =دهان (فم)         =دیروز (دی)       =دیو حرص (آز)
صفحه (ر-ز-ژ)

=راز (لو)  =راست ایستاده: (هج)    =راندن مزاحم (دک)          =رایگان: (زب) =رب النوع مصری: (را – رع) =ردیف ورده (رج)   =رطوبت (نا)  =رفتار به ناز (چم) =رمز کتاب التهذیب شیخ طوسی( یب)   =رمق (نا)   =رنج و سختی بردن در کار: (کد) =رنج و محنت (لگ) =روحانی زرتشتی: (مغ)    =رود آرام (دن-رن )     =رود ایتالیا: (پو) =رودخانه: (مغ)       =رودخانه بلژیک: (لس)   =رود روسیه (دن)   =رود فرانسه: (رن)   =روشنایی (ضو-سو)                  =روغن و چربی: (په =روغن کنجد: (حل)      =روغن وچربی (په)         =رونق و رواج (اب)                 =روی و رزخساره: (خد)    =رها وآزاد (دک)     =رئیس جیمز باند (ام)          =ریختن آب: (صب)                                       =زاج سفید: شب            =زائو ترسان (ال)            =زائیدن (زا)                           =زمین خشک و سخت: (دغ) =زمینه (تم)     =زندان (لگ)           =زوبین: (مک) =زور-حمله: (کر) =زهر هلاهل: (رز)   =زیر پا مانده (له)       =زیرک- پهلوان: (کو،گو)              =ژنرال جنگ های انفصال: (لث)
صفحه (س)

=سایه (نش)            =سپیدار : (پد)  =سخن زیر لب: (ژک) =سراب: (آل) =سر بی مو و طاس: (دغ) =سر بی مو: (لغ)    =سرکه: (خل) =سر کوه: (شخ)     =سرما (زم)    =سرمایه: (نس)       =سریش (پت)                  =سطح و رویه (کف)           =سعی وکوشش (جد) =سقف: (سغ) =سمبل کوهی: (فو) =سمبل ممانعت (سد)       =سنبل کوهی (فو)     =سنگ آسیاب (اس) =سو و جانب (ور) =سوسمار (ضب)   =سوسن زرد (وج)        =سیخونک: (سک)             =سیلی و کشیده (تس)      =سیلی: (لت)     =سینه  (ور)

صفحه (ش)  

=شاخ جانور: (شغ)               =شامل شدن(عم) =شایعه کردن(چو)            =شبنم: (طل)             =شبیه و مانند: (قش)       =شراب : (مل)   =شراب انگوری: (له) =شرافت: (عز)    =شش عرب (ست)                  =شعیر : (جو)           =شکمباره: (رس)                    =شکم بند طبی(گن)  =شکوه جلال( فر)     =شگرد(لم)         =شماره مخصوص(کد) =شمشیر بران: (صل) =شهر بی دفاع (رم) =شیره خرما: (مت) =شیشه و قرابه: (کپ)
صفحه (ص-ض-ع-غ) 

=صابون خیاطی (مل)              =صحرای خشک و بی علف: (لغ) =صدای پشه (وز) =صدای زنبور (وز)         =صف (رج)        =صدمه (اک) =ضد -بد-خشم-قهر: (دژ) =ضمیر دوم شخص مفرد (تو)   =ضمیر فرانسوی: (وو)     =طاقچه (رف) =طایفه ای از ترکان: (غز) =طعن و سرزنش: (ژخ)    =ظرف سفالی (خم) =عبودیت (رق)       =عجول (جت)  =عدد تنفسی: (شش)  =عدد فوتبالی (اا) =عدد ورزشی (دو)                               =عدد هندسی (پی)  =عرق نیشکر: (رم) =عریان (رت) =عشقه-درختی که به درخت پیچد: (سن) =عصب (پی)       =علاقه (ود)            =علامت (نت)  =علف هرز (خو)         =عنوان پادشاهان پیشدادی: (کی)       =عود (ند)                                    =عید ویتنامی ها (تت)            =غربال (چچ)  =غرور و تکبر (نب)            =غلاف شمشیر (چخ)     =غم واندوه (هم)             =غنیمت جنگی: (فی)      =غوزه پنبه(وش)
صفحه (ف-ق)
=فرانسه قدیم: (گل)       =فروغ ایزدی (فر)    =فرو مایه (خس)  =فلس ماهی (کچ)   =فیلم پنه لوپه کروز در اسکار امسال: (نه)  =قمر مصنوعی:  (یو)    =قورباغه درختی (وک) =قیمت بازاری (فی)

صفحه (ک-گ)

=کاغذ روزنامه (وب) =کاغذ نامرغوب (وب)                          =کاکل (بش)  =کاکل اسب: (فش)       =کاهو (خس)                  =کتف و شانه (خا) =کتک (لگ)    =کثیر (جم)   =کج (خم =کجاست (کو) =کدوی تنبل: (آج)           =کر شدن: (صم)    =کرم -حشره: (کخ) =کشنده بی صدا (سم) =کشیش: (قس) =کلام معتبر (نص) =کلمه افسوس (آه)                    =کلمه تعجب (وا)                 =کلمه شگفتی (وخ-وه) =کنار ( ور)        =کنار جانب: (طف) =کوبیدن در (تق) =کوتاه -فربه: (غک) =کهنه و پوسیده: (رث) =کینه: (وژ) =گذشتن و رفتن بر چیزی: (مر) =گربه عرب(هر)          =گربه: (هر) =گرفتن توپ از هوا(بل)              =گشوده (وا)       =گفتگوی خودمانی (گپ) =گل سرخ (رز)           =گل بتونه (مل)  =گلو ( نا)                                        =گلابیس (مل)              =گلیم دراز: (نخ)          =گمراهی (ضل) =گمراهی: (غی) =گنجیشک: (تز) =گیاهی خاردار: (یز =گیوه: (سر)
صفحه (ل -م)

=لاغر: (غث) =لای-لجن: (خر) =لذت بردن (حظ)                                =لعن و نفرین (سب) =لنگه در (لت) =لوله: (لف)       =مادر زن-مادرشوهر: (خش) =مادر لر: (دا)    =مالک وصاحب(ذا-ذو)      =ماهوت پاک کن(شت)                 =مایه نشاسته (پت)                 =محکم کردن (شد)   =محله(کد)    =مخفف خان (خن)  =مرغدان: (خم) =مرغ میرود (جا)          =مرغی افسانه ای نظیر سیمرغ: (رخ) =مساوی فرانسوی (پر) =مشک (خی) =مظهر لاغری (نی)            =مفلوج:  (لس)     =مقابل نشر (لف)       =مقدار -اندازه: (وی) =مقیاس طول (پا)    =ملس: (مز)         =منحصر بفرد: (سل) =مورچه ریز: (ذر) =موضوع انشاء (تم)            =موی انسان یا حیوان (مل)          =موی سست: (نن)  =موی مجعد (فر)        =می  (مل)           =میان (تو)

صفحه ( ن- و- ه- ی)   

=ناپسند (سد- بد)     =ناخالص: (غش)      =نادان -کودن: (غت)    =ناله -بانگ-آواز: (زخ،ژخ)    =ناله و فغان: (ژح- وح)   =نام آذری (آد) =نام دو تن از ملکه های مصر قدیم: (تی) =نام قدیم کلیبر  (بذ)                       =نفس سیگاری (پک)   =نقش هنری (رل)      =نکوهیدن و بد گویی (ذم)   =نگاه خیره (زل)    =نم (نا)     =نوعی حلوا (لو)    =نوعی سنبل الطیب (فو)    =نی (نا)              =نیلوفر: (فل)           =نیمه بار (تا) =نیمه دیوانه (خل) =واحد پول آلبانی (لک)       =واحد اندازه گیری صوت (بل) =واحدی در سطح (ار)   =ورم خودمانی (پف) =وزیدن باد: (هب)    =هر بند انگشت دست یا پا: (پک)         =هلاک یا هلاکت (ضل) =هواپیمای عجول (جت) =هوای فرار (پس) =یادداشت (نت) =یال اسب (بش)

راهنمای حل جدول

 

دانلود راهنما با فرمت زیپ:

راهنمای حل جدول

 

راهنمای حل جدول : کلمات دو حرفی در جدول

منبع : http://mr1382.blog.ir

 

پاسخی بگذارید