netahgel

سایت خبری، سرگرمی و آموزشی نت آنجل

روايات اهل تسنن در باره مهدى موعود (عليه السّلام)

روايات اهل تسنن در باره مهدى موعود (عليه السّلام)

روايات اهل تسنن در باره مهدى موعود

 

 

 

چهل حديث از طريق اهل تسنن‏ :

على بن عيسى اربلى در كتاب (كشف الغمه) مينويسد: «چهل حديث در باره مهدى موعود عليه السّلام بدست آورده‏ام كه حافظ ابو نعيم اصفهانى‏ آنها را جمع آورى كرده و من هم بترتيبى كه او ذكر نموده مى‏آورم ولى از ميان سلسله سند فقط شخص راوى كه از پيغمبر روايت نموده است نام ميبرم:

روايات اهل تسنن در باره مهدى موعود (عليه السّلام)

۱- رفاه مردم در عصر او- ابو سعيد خدرى از پيغمبر اكرم صلى اللَّه عليه و آله روايت كرده كه فرمود: مهدى از ميان امت من برخاسته شود. مدت سلطنت او هفت يا هشت يا نه سال ميباشد. همه طبقات امت من در زمان ظهور او چنان مرفه الحال زندگى نمايند كه قبل از وى هيچ برّ و فاجرى بدان نعمت نرسيده باشند. آسمان باران رحمت خود را بر آنان ميبارد و زمين از روئيدنيهاى خود چيزى فرو نميگذارد.

۲- «عدل مهدى» هم ابو سعيد خدرى گفت: پيغمبر فرمود: زمين پر از ظلم و ستم گردد پس مردى از عترت من قيام كند و آن را پر از عدل و داد گرداند و هفت سال يا نه سال سلطنت نمايد.

۳- «نيز عدل او» نيز ابو سعيد خدرى نقل كرده كه پيغمبر صلى اللَّه عليه و آله فرمود:

قيامت نخواهد گذشت تا اينكه مردى از اهل بيت من بسلطنت رسد و او زمين را پر از عدل و داد كند چنان كه پر از ظلم شده باشد و مدت سلطنتش هفت سال است.

روايات اهل تسنن در باره مهدى موعود

۴- «مهدى فرزند فاطمه عليها السلام است زهرى از امام زين العابدين و آن حضرت از پدرش روايت نموده كه پيغمبر بفاطمه زهراء سلام اللَّه عليها فرمود: مهدى از فرزندان تو است.

۵- «مهدى برگزيده خداست» على بن هلال از پدرش روايت نموده كه گفت در مرض موت پيغمبر بخدمتش رسيدم ديدم فاطمه زهراء عليها السّلام در بالين حضرت نشسته و گريه ميكند. چون صداى گريه‏اش بلند شد، پيغمبر صلى اللَّه عليه و آله سر برداشت و فرمود: فاطمه جان! چرا گريه ميكنى؟ عرضكرد: ميترسم بعد از شما احترام ما از دست برود؟ فرمود: عزيزم مگر نميدانى كه خداوند باهل زمين نگاه كرد و پدرت را از ميان آنان برگزيد سپس نظر كرد و شوهرت را انتخاب فرمود و بمن وحى نمود.

كه تو را باو تزويج كنم.

فاطمه جان! ما اهل بيتى هستيم كه خداوند عز و جل هفت فضيلت بما عطا فرموده‏

كه بهيچ كس قبل و بعد از ما عطا نفرموده است و آن اينكه: من خاتم انبيا نزد خداوند و بهترين آنها و محبوب‏ترين بندگان ميباشم و با اين امتيازات پدر تو ميباشم. جانشين من بهترين جانشينان پيغمبران و محبوب‏ترين آنها نزد خداوند است و او شوهر تو است.

شهيد ما بهترين شهدا و محبوب‏ترين آنان نزد خداوند است، و او حمزة بن عبد المطلب عموى پدر و شوهرت ميباشد، جعفر بن ابى طالب كه با دو بال هر كجا كه خواهد در بهشت با فرشتگان طيران ميكند پسر عموى پدرت و برادر شوهرت، از ماست. دو سبط اين امت كه حسن و حسين دو فرزند تو و دو آقاى اهل بهشت ميباشند از ماست و بخدا قسم كه پدرشان افضل از آنهاست.

فاطمه جان! بخداوندى كه مرا براستى برانگيخته مهدى اين امت نيز از ايشان ميباشد، موقعى كه دنيا هرج و مرج شود و آشوب‏ها پديد آيد و راه‏ها مسدود گردد و اموال يك ديگر را بغارت برند، نه بزرگتر رحم بكوچكتر كند و نه كوچكتر احترام بزرگتر نگاه دارد، خداوند كسى را برانگيزد كه قلعه‏هاى ضلالت و دلهاى قفل زده را بگشايد و اساس دين را در آخر الزمان استوار كند، چنان كه من در آخر الزمان (دوره نبوت) پايدار كردم، و زمين را پر از عدل نمايد چونان كه از ظلم پر شده باشد.

روايات اهل تسنن در باره مهدى موعود

فاطمه جان! غمگين مباش و گريه مكن كه خداوند از من نسبت بتو مهربان‏تر است، و اين براى احترامى است كه نزد من دارى و محبتى است كه من بتو دارم. خداوند تو را بشوهرى تزويج كرد كه از لحاظ بزرگى و حسب و منصب و رعيت پرورى و حكومت و قضاوت از همه مردم بزرگتر و گرامى‏تر و مهربانتر و عادلتر و بيناتر است. من از خداوند عز و جل درخواست نمودم كه تو نخستين كس باشى كه از ميان اهل بيت من بمن بپيوندى! على عليه السّلام فرمود: فاطمه بيش از هفتاد و پنج روز بعد از پيغمبر زنده نبود تا آنكه خداوند او را به پيغمبر بپيوست.

۶- «مهدى حسينى است» در آن كتاب از حذيفة بن اليمان روايت ميكند كه گفت: پيغمبر خطبه‏اى ايراد فرمود و آنچه ميبايد اتفاق بيفتد بما اطلاع داد سپس فرمود: اگر از عمر دنيا جز يك روز بيشتر نمانده باشد، خداوند آن روز را چندان دراز گرداند تا مردى از اولاد من برانگيزد كه همنام من باشد. سلمان برخاست و عرضكرد: يا رسول اللَّه از كدام فرزند شما خواهد بود؟ فرمود: از اين فرزندم، و دست روى شانه حسين عليه السّلام گذاشت.

۷- قريه‏اى كه مهدى از آنجا قيام ميكند» از عبد اللَّه بن عمر روايت نموده كه گفت: پيغمبر صلى اللَّه عليه و آله فرمود: مهدى از قريه‏اى قيام ميكند كه آن را «كرعه» ميگويند.

۸- «رخسار نازنين حضرت» هم حذيفه از پيغمبر نقل كرده كه فرمود: مهدى مردى از فرزندان من است كه رويش چون ستاره تابان ميباشد.

۹- «رنگ و اندام او» نيز حذيفه روايت نموده كه فرمود مهدى مردى از اولاد من است رنگ بدن او رنگ نژاد عرب و اندامش مانند اندام بنى اسرائيل است (يعنى: با صلابت و قوى پى ميباشد) در گونه راست وى خالى است كه چون ستاره تابناكى بدرخشد. زمين را پر از عدل كند چنان كه پر از ظلم شده باشد. ساكنان زمين و آسمان و پرندگان هوا در خلافت وى خشنود خواهند بود.

روايات اهل تسنن در باره مهدى موعود

۱۰- «پيشانى مبارك آن حضرت». ابو سعيد خدرى ميگويد: پيغمبر فرمود:

مهدى ما پيشانيش روشن و وسط بينيش برآمده است.

۱۱- «وصف بينى او» هم ابو سعيد خدرى از پيغمبر روايت نموده كه فرمود:

مهدى ما اهل بيت مردى از امت من است كه وسط بينيش برآمده و او زمين را پر از عدل كند چنان كه پر از ظلم باشد.

۱۲- «خال رخسار او». ابو امامه باهلى از پيغمبر روايت كرده كه فرمود: ميان شما و روميان چهار صلح است. چهارمين آن بدست مردى از نسل هرقل خواهد بود و هفت سال دوام مييابد. مردى از طايفه عبد قيس بنام «مستورد بن‏ بجيلان» عرضكرد: يا رسول اللَّه! در آن روز پيشواى مردم كيست؟ فرمود پيشواى مردم مهدى است كه از فرزندان من ميباشد كه چون ظهور كند بصورت مرد چهل- ساله است. رويش چون ستاره تابان ميدرخشد و در سمت راست رخسارش خال سياهى است. دو عباى قطرى پوشيده (و از لحاظ سلامت بنيه) گوئى از مردان بنى اسرائيل است. ذخائر زمين را استخراج كند و شهرهاى شرك را بگشايد.

۱۳- «دندانهاى وى» عبد الرحمن بن عوف روايت نموده كه پيغمبر فرمود:

خداوند از عترت من مردى برانگيزد كه ميان دندانهايش باز و رويش روشن باشد زمين را پر از عدل كند و بمردم اموال فراوان بخشد.

۱۴- «پيشواى صالح» نيز ابو امامه نقل ميكند كه رسول اكرم صلى اللَّه عليه و آله براى ما خطبه‏اى ايراد كرد و در ضمن از دجال نام برد و فرمود: پس شهر مدينه از پليديها پاك شود چنان كه كوره آهنگرى از كثافات فلزات پاك گردد. آن روز اعلام خواهند كرد كه امروز، روز آزادى است. زنى بنام «ام شريك» عرضكرد: يا رسول اللَّه عرب كجا خواهند بود؟ فرمود: در آن روز آنها اندكى بيش نيستند، بيشتر آنان در بيت المقدس مى‏باشند و پيشواى آنها مهدى است كه مردى صالح ميباشد.

۱۵- «خداوند او را بطور آشكار برانگيخته كند» ابو سعيد خدرى روايت ميكند كه پيغمبر فرمود: مهدى ميان امت من قيام خواهد كرد و خداوند او را بطور آشكار براى مردم برانگيزد. مردم در رفاه و چهار پايان در آسايش باشند و زمين روئيدنيهاى خود را بيرون دهد و او مال را بطور تساوى ميان مردم تقسيم كند.

روايات اهل تسنن در باره مهدى موعود

۱۶- «ابر بر سر او سايه ميافكند» عبد اللَّه بن عمر نقل كرده كه پيغمبر (صلى اللَّه عليه و آله) فرمود: مهدى در حالى كه قطعه ابرى بر سر او سايه افكنده قيام مينمايد. در آن وقت گوينده‏اى اعلام خواهد داشت كه اين مهدى خليفة اللَّه است از وى پيروى كنيد.

۱۷- «بالاى سر مهدى فرشته‏ايست»- هم عبد اللَّه بن عمر ميگويد: پيغمبر صلى اللَّه عليه و آله فرمود: مهدى در حالى قيام ميكند كه فرشته‏اى بالاى سر او قرار دارد و ميگويد: مهدى اينست از وى پيروى نمائيد.

روايات اهل تسنن در باره مهدى موعود

۱۸- مژده پيغمبر (صلى اللَّه عليه و آله) بظهور مهدى (عليه السّلام)» ابو سعيد خدرى از پيغمبر صلى اللَّه عليه و آله نقل كرده كه فرمود: شما را مژده بظهور مهدى ميدهم كه بهنگام انقلاب احوال مردم و اوضاع متزلزل، قيام كند و زمين را پر از عدل و داد نمايد چنان كه از ظلم و ستم پر شده باشد. ساكنان آسمان و زمين از حكومت او راضى خواهند بود. و على السويه اموال را ميان مردم قسمت كند.

۱۹- «نام مهدى (عليه السّلام)» عبد اللَّه عمر از آن حضرت روايت نموده كه فرمود:

پيش از قيامت مردى از اهل بيت من بسلطنت رسد كه نامش مطابق نام من باشد. زمين را پر از عدل و داد كند چونان كه پر از ظلم و جور شده باشد.

روايات اهل تسنن در باره مهدى موعود

۲۰- «كنيه مهدى (عليه السّلام)» حذيفه از آن سرور روايت كرده كه فرمود اگر از عمر دنيا جز يك روز نمانده باشد، خداوند در آن روز مردى برانگيزد كه نامش نام من و خويش چون خوى من و كنيه‏اش ابو عبد اللَّه ميباشد.

۲۱- «نام مهدى (عليه السّلام)» هم عبد اللَّه بن عمر از آن حضرت روايت نموده كه فرمود عمر دنيا بپايان نميرسد تا اينكه خداوند مردى از اهل بيت من برانگيزد كه نامش نام من و نام پدرش نام پدر من است‏ او دنيا را پر از عدل و داد نمايد چنان كه از ظلم و جور پر شده باشد.

۲۲- عدل مهدى (عليه السّلام) ابو سعيد خدرى از آن سرور روايت كرده كه فرمود چون روزى فرا رسد كه زمين پر از ظلم و ستم شود، خداوند مردى از اهل بيت من ظاهر گرداند تا جهان را پر از عدل و داد كند.

روايات اهل تسنن در باره مهدى موعود

۲۳- «خوى مهدى (عليه السّلام)»- عبد اللَّه عمر روايت نموده كه پيغمبر فرمود:

مردى از اهل بيت من خواهد آمد كه نامش مطابق نام من و خويش چون خوى من‏ مى‏باشد و او جهان را پر از عدل و داد كند.

۲۴- «بخشش مهدى (عليه السّلام)»- ابو سعيد خدرى گفت: رسول اكرم صلى اللَّه عليه و آله فرمود: در آخر الزمان و موقعى كه آشوبها پديد آيد، مردى بسلطنت رسد كه بخشش او گوارا باشد.

۲۵- «علم مهدى بسنت پيغمبر (صلى اللَّه عليه و آله)»- هم ابو سعيد خدرى روايت كرده كه پيغمبر فرمود مردى از اهل بيت من بسلطنت خواهد رسيد كه بسنت من (آن طور كه بايد) عمل نمايد و خداوند از آسمان براى وى روزى فرستد، و زمين آنچه دارد بيرون دهد و او زمين را پر از عدل كند چنان كه پر از ظلم و ستم باشد. او به بيت المقدس در آيد و هفت سال سلطنت نمايد.

۲۶- «آمدن مهدى با پرچمها»- ثوبان از پيغمبر صلى اللَّه عليه و آله روايت نموده كه فرمود: چون پرچمهاى سياه به‏بينيد كه از خراسان مى‏آيد باستقبال آن بشتابيد هر چند با رفتن از روى برف باشد، چه كه در آن جماعت مهدى خليفة اللَّه است.

۲۷- آمدن وى از جانب مشرق- هم عبد اللَّه عمر گفت روزى در خدمت پيغمبر بوديم كه عده‏اى از جوانان بنى هاشم بيامدند، از مشاهده آنها ديدگان پيغمبر صلى اللَّه عليه و آله پر از اشك شد و رنگ مباركش تغيير كرد اصحاب عرضكردند: يا رسول اللَّه سيماى مباركتان گرفته است، ما نمى‏توانيم شما را بدين حالت به بينيم فرمود: ما اهل بيتى هستيم كه خداوند آخرت را براى ما بر دنيا ترجيح داده، بعد از اين اهل بيتم مصيبتها مى‏بينند و از وطن آواره ميگردند، تا آنگاه كه مردمى كه از جانب مشرق با پرچمهاى سياه بطلب حق قيام كنند. اين حق را بآنها نميدهند تا جنگ كنند و پيروزى يابند و حق را بگيرند و آن را بمردى از اهل بيت من بسپارند كه دنيا را پر از عدل كند چونان كه از ظلم پر باشد هر كس، آن زمان را درك كند بآنها بپيوندد.اگر چه برفتن از روى برف باشد.

روايات اهل تسنن در باره مهدى موعود

۲۸- آمدن مهدى و تجديد عظمت اسلام- حذيفه روايت نموده كه از پيغمبر صلى اللَّه عليه و آله شنيدم ميفرمود: واى بر اين امت از سلطه‏اى كه پادشاهان ستمگر بر آنها پيدا ميكنند و آنها را كشته و مؤمنين را بوحشت مياندازند، مگر كسى كه فرمان آنها را گردن نهد شخص با ايمان بزبان با آنها ميسازد ولى قلبا از آنان مى- گريزد. چون خداوند عز و جل اراده نمايد كه عزت اسلام را تجديد كند شوكت هر ستمگر جبارى را در هم بشكند. زيرا خداى توانا قادر است امتى را كه در ميان فساد افتاده‏اند، بساحل صلاح آورد.

سپس فرمود: اى حذيفه اگر از عمر دنيا جز يك روز نمانده باشد، خداوند آن روز را چندان دراز گرداند تا مردى از اهل بيت من بسلطنت رسد كه با بيدينان جنگها كند تا اسلام را آشكار سازد: لا يخلف وعده و هو سريع الحساب‏

روايات اهل تسنن در باره مهدى موعود

۲۹- رفاه و تنعّم مسلمانان در عصر مهدى ابو سعيد خدرى از پيغمبر (صلى اللَّه عليه و آله) روايت نموده كه فرمود: امت من در زمان مهدى چنان در فراخى معيشت بسر برند كه هيچ گاه پيش از آن نديده باشند. آسمان پى در پى بركات خود را براى آنان‏

اين المتخيّر لاعادة الملة و الشريعة، اين المؤمل لاحياء الكتاب و حدوده، اين محى معالم الدّين و أهله‏؟

فرو ميريزد و زمين آنچه دارد بيرون ميدهد.

روايات اهل تسنن در باره مهدى موعود

۳۰- مهدى يكى از سروران اهل بهشت است. انس بن مالك روايت كرده كه پيغمبر (صلى اللَّه عليه و آله) فرمود: ما فرزندان عبد المطلب سروران اهل بهشتيم. يعنى من و برادرم على و عمويم حمزه و جعفر (بن ابى طالب) و حسن و حسين و مهدى.

۳۱- سلطنت مهدى- ابو هريره گفت: پيغمبر (صلى اللَّه عليه و آله) فرمود: اگر از عمر دنيا جز يك شب نماند، در همان شب مردى از اهل بيت من بسلطنت رسد.

۳۲- خلافت مهدى- ثوبان از آن حضرت روايت كرده كه فرمود: نزد گنج شما سه نفر بقتل رسند كه هر سه پسران خليفه ميباشند و پس از آن ديگر هيچ يك از آنها خليفه نميشود تا آنكه مردمى با پرچمهاى سياه سر رسند و طورى آنها را بقتل رسانند كه هيچ قومى را بدان وضع نكشته باشند سپس خليفه خدا مهدى بيايد.

چون بشنويد كه ظهور نموده بسوى او رو آوريد و با او بيعت كنيد زيرا او مهدى خليفه حقيقى خداوند است.

۳۳- با مهدى بيعت كنيد- و هم ثوبان از آن سرور روايت كرده كه فرمود: مردمى با پرچمهاى سياه از جانب شرق پديد آيند كه دلهاى آهنين دارند هر كس از آمدن آنها مطلع گشت بسوى آنها رو آورد و با آنان بيعت كند و لو با رفتن از روى برف باشد.

۳۴- مهدى دلهاى مردم را با هم پيوند دهد- از حضرت امير المؤمنين (عليه السّلام) روايت شده كه فرمود به پيغمبر اكرم (صلى اللَّه عليه و آله) عرضكردم: يا رسول اللَّه! مهدى از ما اهل بيت است يا از غير ما؟ پيغمبر فرمود: او از ماست. خداوند دين را بوسيله او ختم كند چنان كه توسط ما گشود. مردم، بوسيله ما از آشوبها نجات يابند چنان كه از منجلاب شرك بيرون آمدند. دلهاى آنها را بهم پيوند دهد و بعد از دشمنيها آنها را با هم برادر كند چنان كه بعد از نجات از شرك آنها را با هم برادر دينى كرد.

روايات اهل تسنن در باره مهدى موعود

۳۵- «بعد از مهدى زندگى سودى ندارد»- عبد اللَّه مسعود ميگويد پيغمبر صلى اللَّه عليه و آله فرمود: اگر از عمر دنيا جز يك شب نماند، خداوند آن شب را چندان دراز گرداند تا مردى از اهل بيت من بسلطنت رسد كه نامش نام من و نام پدرش نام پدر من ميباشد و او زمين را پر از عدل و داد كند چونان كه پر از ظلم و جور شده باشد.

اموال را بالسويه ميان مردم تقسيم كند و خداوند دلهاى امت مرا بى‏نياز گرداند هفت سال يا نه سال سلطنت نمايد سپس بعد از مهدى زندگانى سودى ندارد.

روايات اهل تسنن در باره مهدى موعود

۳۶- «قسطنطنيه بدست مهدى (عليه السّلام) فتح شود» ابو هريره از پيغمبر صلى اللَّه عليه و آله روايت كرده كه فرمود: پيش از آنكه قيامت شود مردى از اهل بيت من بسلطنت رسد و قسطنطنيه و جبال ديلم را فتح كند. اگر يك روز از عمر دنيا باقى باشد خداوند آن روز را چندان دراز گرداند تا آنجا را فتح كند.

۳۷- «مهدى بعد از پادشاهان ستمگر خواهد آمد»- قيس بن جابر از پدرش و او از جدش از رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله روايت نموده كه فرمود: بعد از من خلفاء خواهند بود و بعد از خلفاء امراء و بعد از امراء پادشاهان ستمگر بيايند، آنگاه مردى از اهل بيت من خواهد آمد كه زمين را از عدل و داد پر كند چنان كه پر از ظلم باشد.

۳۸- «عيسى پشت سر مهدى نماز گذارد» ابو سعيد خدرى از پيغمبر صلى اللَّه عليه و آله نقل كرده كه فرمود: آن كس كه عيسى بن مريم پشت سر او نماز ميگذارد از من است.

روايات اهل تسنن در باره مهدى موعود

۳۹- «مهدى با عيسى بن مريم سخن ميگويد»- جابر بن عبد اللَّه انصارى از آن حضرت روايت نموده كه فرمود: چون اصحاب مهدى قيام كنند عيسى بن مريم از آسمان فرود آيد، امير قيام‏كنندگان بعيسى ميگويد بيا تا با تو نماز بگذاريم.

عيسى ميگويد: شما خود از جانب خدا برخى بر برخى ديگر امير هستيد و اين لطف خدا نسبت باين امت است.

۴۰- عبد اللَّه بن عباس از پيغمبر اكرم صلى اللَّه عليه و آله روايت كرده كه فرمود امتى كه من در اول آنها و عيسى بن مريم در آخر آنها و مهدى در وسط آنها باشيم، هرگز هلاك نميشوند.

 

منبع:کتاب مهدی موعود

 

 

 

 

پاسخی بگذارید