netahgel

سایت خبری، سرگرمی و آموزشی نت آنجل

گل سرخ : خواص باور نکردنی و شگفت انگیز رز قرمز

گل سرخ : خواص باور نکردنی و شگفت انگیز رز قرمز

گل سرخ

 
نامهای دیگر :ورداحمر بستانی، نوع خیلی معطر آن را «گل محمدی » گویند . رز قرمز
نام لاتین :Red  rose ,French  rose
خاصیت  درمانی :غنچه های میوة قرمز شدة گل سرخ معطر ، کمی تلخ وکمی شیرین است .از نظر طبیعت ،مرکب القوی است ولی عدة زیادی آن را کمی سرد  وخشک می دانند وعده ای نیز معتدل ولی قابض ذکر می کنند .از نظر خواص معتقدند که مقوی وفرح آوراست گلبرگها وغنچة تازة آن مسهل است ومسکن صفرا وبلغم رقیق ولی خشک شدة آن قابض است .اگر۸۰ گرم گلبرگ وغنچة تازه آن را بخورند ،مسهل است وچندین بارعمل میکند. عصارةبرگ گل سرخ که درسایه خشک شده باشد ، برای جلوگیری از خونریزی ازسینه وقطع اخلاط خونی ورفع رطوبتهای معده مفید است وقبض ویبوست آن بیشتر از غنچه وبرگ گل خشک آن است .
خوردن آب غنچة آن خفقان گرم را رفع می کند وضعف قلب رابرطرف می سازد واسهالهای گرم را بند می آورد.قطرة عصارة غنچة گل سرخ برای رفع سرد درد گرم وچشم وگوش درد وضماد غنچة تازة آن برای درد سر ومضمضة دم کردةآن برای تقویت دندان ولثه ومالیدن گرد خشک آن به دندان ولثه زخمهای دهان را خوب می کند.
مضمضه وغرغرة آن با عدس وکافور وبوییدن آن ،مقوی دل ودماغ است ولی در اشخاص گرم مزاج ضعیف ممکن است باعث ایجاد عطسه ،زکام ،ورم وآماس خونی شود ودر بعضی اشخاص گرم مزاج مضمضه وبوییدن آن حتما باید کافور توام باشد .
ضماد غنچه های خشک آن برای خشک کردن رطوبت ها وضماد تازةآن برای ورم مقده نافع است .اگر با دم کردة آن تنقیه شود،برای زخمهای روده مفید است وپاشیدن گرد خشک آن برای رفع جوش والتیام زخمها بخصوص زخم آبله و خشک نمودن آن زخمها ودانه های آن همچنین برای قطع سیلان ازرحم ورفع بدبوی مفیداست و باعث خوشبو یی  قبض آن می  با شد. ضماد تازة آن برای قطع زگیل ، ناراحتی پو ستی ، رویانیدن گوشت تازه بر زخمهای عمیق ،تحلیل ورمها ی گرم و شکستگی اعضا نافع است .مالیدن آن در حمام برای رفع بدبویی عرق و پاشیدن گرد آن با برگ مورد برای قطع عرق مفید است . مضر نیروی جنسی است و ایجاد تشنگی می نماید و از این نظرباید با انیسون خورده شود. مقدار خوراک از غنچة تازة گل سرخ تا ۴۰ گرم و از خشک آن تا ۱۵گرم و جانشین آن، هم وزن آن بنفشه و یا ربع وزن آن مرزنجوش است .
خوردن گردگل بن آن قطع اختلاط خونی از سینه می نماید و قابض است و اسهال را بند می آورد.
«زرورد» اصطلاحاً به دانه های ریزی که در وسط گل می با شد، گویند. این دانه گرم و خشک است واگر ۸گرم از آن با آب خورده شود خو نروی ازهر عضوی را بند می آوردو اسها لهای سخت را قطع می کند خصوصا بهتر است که آن را گل بن مخلوط وبسایند .
شیاف آن مقوی ر حم است و رطوبا ت رحم را رفع می کند. تخم گل سرخ از نظر خواص مانند میوه نسترن یا گل سرخ بری است.
روغن گل از نظر طبیعت مرکب القوی و معتدل است و خواص آن قابض و محلل و باز کننده گرفتگی ها و انسداد مجاری می باشد و در عین حال مسهل است .اگر بتنهایی و یا با سرکه به پیشانی بمالند برای رفع سردرد و تقویت دماغ و رفع بی خوابی مفید است ومصرف قطره آن در گوش برای تسکین درد گوش ودرد سرومضمضه آن مسکن درد دندان است .
خوردن روغن گل سرخ مسهل مواد لزج است واسهالهای صفراوی را بند می آورد و مسکن التهاب معده و زخم روده ها و دل درد و دل پیچه می باشد و شکم روش را بند می آورد .اما له وتنقیه با گل سرخ برای زخم روده ها ودل پیچه که از خوردن فلوس عارض شده باشد ،نافع است . مالیدن آن به زخمها برای رویانید گوشت بر زخمهای عیق و خشک کردن رطوبتها و چرکها جراحات، زخم و زخم آبله مفید است وبا سفیدة تخم مرغ برای سوختگی آتش و زخمها ی حاصله در اثر مالیدن نوره بسیار نافع است .روغن گل سرخ با سرکه برای رفع عرق بدن نافع است . مقدار خوراک آن تا ۲۰ گرم است .جانشین آن هم وزن آن روغن بید ونصب وزن آن روغن بنفشه است .
گلاب از نظر طبیعت مرکب القوی است ولی مایل به سردی .خواص آن مقوی قلب و دهانه معده است .خوردن آن برای رفع عوارض حادث از زکام و خونریزی از سینه ، خشونت سینه، خفقان گرم ، درد معده ، روده ها دل پیچة سرد و گرم ،درد کبد و طحال مفید است و اگر با قرنفل مخلوط شود برای سرد و ناراحتی های سرنافع است .در بینی گرفتن آن برای تقویت دماغ ، حواس ، ایجاد نشاط ، تقویت دل، رفع خماری ، بی هوشی ، وخفقان مفید است و برای زکام مضر است ، برای نیروی جنسی مضر است وموی سر را سفید می کند ، از این نظر ها باید با نبات و جلاب خورده شود .
مقدار خوراک گلاب تا ۹۰ گرم است .اگر ۶۰ گرم گلاب دو بار مقطر شده یا به عبارت دیگر گلاب دو آتشه خورده شود ، مسهل است . معمولا برای تهیه دم کرده های غنچه گل سرخ ۲۰  – ۱۰گرم غنچة خشک گل سرخ را در هزار گرم آب جوش دم می کنند و به تدریج قبل از هر غذا می خورند.

تر کیبا ت :
در گلبرگها وغنچه ها ی گل سرخ که در طب سنتی مستعمل است مقداری تا نن و یک ماده رنگی وکمی اسا نس و مواد چرب
وگالیک اسید یافت می شود . غنچه ها که قبل از شکفته شدن چیده می شوند هر چقدر بیشتر باشد ، مقدارتانن آنها که مادة عامل است ،بیشتر است .
در گونة multfflora  thumb .  .R که از نظر مسهل و لینت مزاج از سا یرین قو یتر است و مسهل قوی و مدر است برسیها ی شیمیا یی به عمل آ مده و در آن و جود مو لتی فلو رین ،کمپرول ، رامنوز و کو ئرستول تا یید شده است .

 

گل سرخ

 

مشخصات:
گل سرخ درختچه ای است کوچک با شاخه های گل دهنده خمیده تیغهای درشت وزیر .تیغهای درشت آن مسطح خمیده و به شکل داس است و تیغهای زیر آن غده ای همراه است .برگهایش دارای ۵-۳ برگچه دارای دندانه است رگبرگها ی پشت برگ مشخص وبه هم رفته است .برگچه ها چرمی ، بیضی شکل نوک تیز به طول ۵-۳ سانتی متر است . روی برگچه ها صاف وسبز وپشت آن سبز کمرنگ ورگبرگها یش خزی ونمدی است وبا کرکهای غده ای پوشیده شده است.وتاسطح پیالة گل کشیده شده است .میوةآن گرد یا تخم مرغی به طول ۵|۱ سانتی متر می با شد که درداخل برجستگی کوزه ای شکل زیر گلبرگها قرار دارد .گل سرخ به طور وحشی در جنگلهای مینوشت در۳۰۰ متری ارتفاع دیده می شود ودر مناطق مختلف البرز ودراراک نیز انتشار دارد. تکثیر این نوع گل سرخ معمولا از طریق تقسیم پایه های آن وگرفتن پایة جدید ویا ازطریق خوابانیدن انجام می گیرد .انواع دورگ پرپرکه در گلکاری معمولی است از طریق قلمه وپیوند ازدیاد می شود .

نام علمی: Rosaceae                   Rosa    gallica    L

– روغن گل سرخ :

برای تهیه روغن گل سرخ , گلبرگهای تازه بدون گل بن را چیده در روغن کنجد تازه یا روغن زیتون می ریزند و در آفتاب می گذارند و همین که رنگ گلبرگها سفید شد , آن را فشرده و تفاله را خارج می سازند و مجدداً گلبرگ تازه در آن می ریزند باز پس از سفید شدن فشرده و تفاله را بیرون می ریزند و این عمل را تا هفت بار تکرار می کنند تا روغن گل سرخ به دست آید . روش دیگر این است که برگ گل تازه را با هم وزن آن روغن کنجد یازیتون مخلوط کرده و روی آتش ملایم می جوشانند آنقدر که فقط روغن بماند . این روغن را « دهن ورد مطبوخ» یا روغن گل پخته کوبند.
  – عسل وردی :

غنچه گل سرخ ساییده ۱۰ واحد ، عسل سفید ۶۰ واحد و الکل ۳۰ درجه به مقدار کافی .گل ساییده شده را در ظرفی ریخته و به قدری الکل روی آن می ریزند که ۳۰ واحد تنطور به دست آید و این تنطور را در حمام ماریه تبخیر می نمایند تا ۱۵ واحد باقی بماند . سپس عسل را افزوده و کف آن را گرفته با کاغذ صاف می نمایند .* غرغره گل سرخ :۳۰ گرم عسل وردی رابا ۲۰۰ گرم آب صاف مخلوط کنند . فرآورده تهیه شده از عوامل قابضه ضعیف است و اگر تا ۳۰ گرم سرکه وردی به این غرغره بیفزایند . بسیار قوی می شود ، و اثر آن خیلی بیشتر است .* سرکه گل سرخ : گل سرخ خشک نیم کوب ۱۰ واحد ، اسید استیک متبلور ۲ واحد ، سرکه ۹۸ واحد ، همه را مخلوط کرده مدت ۸ روز بخیسانند و گاه گاه به هم بزنند و با فشار از پارچه گذرانیده و با کاغذ صاف کنند . این محصول از عوامل قابضه نامبرده است . مقدار خوراک آن از ۳۰-۱۰ گرم است . در مورد غرغره نیز استعمال می شود .* شربت گل سرخ مکرر : غنچه گل سرخ تازه ۴ واحد ، آب جوش ۵ واحد و شکر سفید ۱ واحد .گل را ۴ قسمت کرده و هر قسمت را در آب بجوشانند تا یک جزء از آب بخار گردد و همچنین باقی قسمتها را افزوده و بجوشانند تا باز یک جزء دیگر آب بخار گردد و همچنین قسمتها دیگر را افزوده و صاف کنند ، بعد شکر را مخلوط کرده قوام آوردند .۵۰ گرم از این شربت مسهل خوبی است و تا ۱۵۰ گرم هم می شود مصرف نمود.

 

منبع : گیاهان دارویی

نت آنجل

پاسخی بگذارید