ابن حسام : بیوگرافی و اشعار ابن حسام و معرفی آثار او

ابن حسام : بیوگرافی و اشعار ابن حسام و معرفی آثار او

ابن حسام : بیوگرافی و اشعار ابن حسام خوسفی و معرفی آثار او ابن حسام   محمد فرزندحسام الدین حسن، معروف به ابن حسام، شاعر، فقیه و اندیشمند قرن هشتم و نهم هجری است. ابن حسام خوسفی سال 782 ق در شهر خوسف بیرجند به دنیا آمد. خاندان او تا نُه پشت اهل فضل و

ابن حسام خوسفی : بیوگرافی و برگزیده اشعار ابن حسام و آثار او

ابن حسام خوسفی : بیوگرافی و برگزیده اشعار ابن حسام و آثار او

ابن حسام خوسفی : بیوگرافی و برگزیده اشعار ابن حسام و آثار او ابن حسام خوسفی   محمد فرزندحسام الدین حسن، معروف به ابن حسام، شاعر، فقیه و اندیشمند قرن هشتم و نهم هجری است. ابن حسام خوسفی سال ۷۸۲ ق در شهر خوسف بیرجند به دنیا آمد. خاندان او تا نُه پشت اهل فضل