وفات بی بی زینب کبری : متن همراه با تصاویر

وفات بی بی زینب کبری : متن همراه با تصاویر

وفات بی بی زینب کبری : متن همراه با تصاویر وفات بی بی زینب کبری       صبر را معنا و مفهومی به نام زینب است / احترام عشق هم از احترام زینب است داوری بنگر که در بیدادگاه شهر شام / با حسین همدست گشتن اتهام زینب است مشت را کرده گره با