اعتکاف : اعمال و ارکان و فضیلت اعتکاف در اسلام

اعتکاف چیست؟

اعتکاف : اعمال و ارکان و فضیلت اعتکاف در اسلام اعتکاف     مقدمه :   هرگز نمی توان ارزش همه زمانها را برابر دانست، چنان که نمی توان همه مکانها را برابر شمرد. برخی زمانها و مکانها ارزشی والا دارند. ماه رجب ارزشمند است، ماه سلوک و زدودن زنگارهای شیطانی از آیینه دل است؛