برچسب: انتظارچه مراحلی دارد

مراحل انتظار : انتظار فرج چه مراتب و چه مراحلی دارد

مراحل انتظار : انتظار فرج  چه مراتب و چه مراحلی دارد

مراحل انتظار : انتظار فرج چه مراتب و چه مراحلی دارد مراحل انتظار   برای حالت انتظار فرج و گشایش در امور،سلسله مراتبی وجود دارد که با توجّه به نوع مشکلی که چشم به راه حل آن هستیم ،تنظیم می گردد. مراحل انتظار ۱٫ انتظار در جهت گشایش امور شخصی اوّلین و ضعیف ترین مراتب […]