متن زیبای عشق از دولت آبادی : متن عشق از محمود دولت آبادی با نثر معاصر

متن زیبای عشق از دولت آبادی : متن عشق از محمود دولت آبادی با نثر معاصر

متن زیبای عشق از دولت آبادی : متن عشق از محمود دولت آبادی با نثر معاصر متن زیبای عشق از دولت آبادی   عشق مگر حتما باید پیدا و آشکار باشد تا به آدمیزاد حق عاشق شدن ،عاشق بودن بدهد؟ گاه عشق گم است؛ اما هست، هست، چون نیست. عشق مگر چیست؟ آن چه که

متن حاشیه نشین از امین پور : حاشیه نشین با نثر معاصر از آثار قیصر امین پور

متن حاشیه نشین از امین پور : حاشیه نشین با نثر معاصر از آثار قیصر امین پور

متن حاشیه نشین از امین پور : حاشیه نشین با نثر معاصر از آثار قیصر امین پور متن حاشیه نشین از امین پور   حاشیه‌نشین از قیصر امین پور با نثر معاصر ما حاشیه‌نشین هستیم. مادرم می‌گوید: «پدرت هم حاشیه‌نشین بود، در حاشیه به دنیا آمد، در حاشیه جان کند و در حاشیه مرد.» من

نثر معاصر سوگند از چمران : متن زیبای سوگند از نویسنده توانا شهید چمران

نثر معاصر سوگند از چمران : متن زیبای سوگند از نویسنده توانا شهید چمران

نثر معاصر سوگند از چمران : متن زیبای سوگند از نویسنده توانا شهید چمران نثر معاصر سوگند از چمران   متن سوگند از مصطفی چمران با نثر معاصر خدایا به آسمان بلندت سوگند، به عشق سوگند، به شهادت سوگند، به علی سوگند، به حسین سوگند، به روح سوگند، به بی نهایت سوگند، به نور سوگند،

متن خداشناسی از مطهری : متن خدا شناسی با نثر معاصر از اساد مطهری

متن خداشناسی از مطهری : متن خدا شناسی با نثر معاصر از اساد مطهری

متن خداشناسی از مطهری : متن خدا شناسی با نثر معاصر از اساد مطهری متن خداشناسی از مطهری   خداشناسی نثری از مرتضی مطهری متن خداشناسی از مطهری ساختمان عادّی و طبیعی انسان طوری است که اشیائ را از راه مقاسۀ با نقطۀ مقابلشان میشناسد و اگر نقطۀ مقابل نباشد نمی تواند آنها را بشناسد

متن قرآن من شرمنده توام : متن با نثر معاصر قرآن من شرمنده توام از شریعتی

متن قرآن من شرمنده توام : متن با نثر معاصر قرآن من شرمنده توام از شریعتی

متن قرآن من شرمنده توام : متن با نثر معاصر قرآن من شرمنده توام از شریعتی متن قرآن من شرمنده توام   قرآن من شرمنده توام-دکتر علی شریعتی با نثر معاصر فارسی قرآن ! من شرمنده توام اگر از تو آواز مرگی ساخته ام که هر وقت در کوچه مان آوازت بلند می شود همه از

متن چراغ سبز : متن چراغ سبز از قیصر امین پور نمونه نثر معاصر

متن چراغ سبز : متن چراغ سبز از قیصر  امین پور نمونه نثر معاصر

متن چراغ سبز : متن چراغ سبز از قیصر امین پور نمونه نثر معاصر متن چراغ سبز   چراغ سبز-قیصر امین پور نمونه نثر معاصر چراغ راهنما قرمز می‌شود. ترمز می‌كنیم و پشت چراغ قرمز می‌ایستیم. در همین لحظه چند پرنده از روی سیمهای برق بالای سر ما برمی‌خیزند، بال زنان از چراغ قرمز رد

نثر مرگ و خدا از شریعتی : متن زیبای نثر معاصر مرگ و خدا از دکتر شریعتی

نثر مرگ و خدا از شریعتی : متن زیبای نثر معاصر مرگ و خدا از دکتر شریعتی

نثر مرگ و خدا از شریعتی : متن زیبای نثر معاصر مرگ و خدا از دکتر شریعتی نثر مرگ و خدا از شریعتی   من هرگز از مرگ نمی هراسیده ام عشق به آزادی سختی جان دادن را بر من هموار می سازد مرا کسی نساخت خدا ساخت نه آنچنان که کسی می خواست که

تقسیم بندی انسانها از شریعتی : متن نثر معاصر تقسیم بندی انسانها از دکترشریعتی

تقسیم بندی انسانها از شریعتی : متن نثر معاصر تقسیم بندی انسانها از دکترشریعتی

تقسیم بندی انسانها از شریعتی : متن نثر معاصر تقسیم بندی انسانها از دکترشریعتی تقسیم بندی انسانها از شریعتی   آنهایی كه وقتی هستند، هستند وقتی كه نیستند هم نیستند. حضور عمده آدم‌ها مبتنی بر فیزیك است. تنها با لمس ابعاد جسمانی آنهاست كه قابل فهم می‌شوند بنابراین اینان تنها هویت جسمی دارند. آنانی كه

متن کویر از شریعتی : متن زیبای معاصر کویر از دکتر علی شریعتی

متن کویر از شریعتی : متن زیبای معاصر کویر از دکتر علی شریعتی

متن کویر از شریعتی : متن زیبای معاصر کویر از دکتر علی شریعتی متن کویر از شریعتی   نثر معاصر متن کویر از شریعتی كویر انتهای زمین است؛ پایان سرزمین حیات است؛ در كویر گویی به مرز عالم دیگر نزدیكیم و از آنست كه ماوراءالطبیعه را ـ كه همواره فلسفه از آن سخن میگوید و

تنهایی طاقت فرساترین دردها : متن طاقت فرساترین دردها تنهایی است از شریعتی

تنهایی طاقت فرساترین دردها : متن طاقت فرساترین دردها تنهایی است از شریعتی

تنهایی طاقت فرساترین دردها : متن طاقت فرساترین دردها تنهایی است از شریعتی تنهایی طاقت فرساترین دردها   طاقت فرسا ترین دردها تنهائی است-دکتر علی شریعت انواع نثر معاصر طاقت فرساترین دردها تنهائی است ، بی آشنا بودن است ، گنج بودن و در ویرانه ماندن است ، وطن پرست بودن و در غربت بودن