برچسب: دولت حضرت مهدی

حکومت حضرت مهدی : تحقق حکومت حضرت مهدی و زمینه سازی تربیتی

حکومت حضرت مهدی : تحقق حکومت حضرت مهدی و زمینه سازی تربیتی

حکومت حضرت مهدی : تحقق حکومت حضرت مهدی و زمینه سازی تربیتی حکومت حضرت مهدی   حکومت حضرت مهدی   انتظار در مکتب و مذهب تشیّع، به معنای عام، همان در انتظار لحظه ی موعود و منجی بودن است و این مفهوم، در ادیان دیگر نیز وجود دارد. آن خصایص، مؤلفه ها و شاخص های […]