آخرين سفير : امام دوازدهم آخرين سفير الهى

آخرين سفير : امام دوازدهم آخرين سفير الهى آخرين سفير : امام دوازدهم آخرين سفير الهى     بعد از آنكه در جاى خود دانستيم كه امامان بعد از پيغمبر منحصر در دوازده وجود مقدّس است. و آنها نيز همه معصوم و از هر گونه خطا و گناه و نافرمانى الهى و اعمال خلاف مصلحت

روايات اهل تسنن در باره مهدى موعود (عليه السّلام)

روايات اهل تسنن در باره مهدى موعود (عليه السّلام)

روايات اهل تسنن در باره مهدى موعود (عليه السّلام) روايات اهل تسنن در باره مهدى موعود       چهل حديث از طريق اهل تسنن‏ : على بن عيسى اربلى در كتاب (كشف الغمه) مينويسد: «چهل حديث در باره مهدى موعود عليه السّلام بدست آورده‏ام كه حافظ ابو نعيم اصفهانى‏ آنها را جمع آورى كرده