اس ام اس و نوشته های زیبا روز کارگر

اس ام اس و نوشته های زیبا روز کارگر اس ام اس و نوشته های زیبا روز کارگر با چنین وضعی کسی چون او سخاوت پیشه نیست هست بسیاری شریکان بر غذای کارگر گر هوادارش نباشد هیچ یار همدلی نیست باکی چون خدا دارد هوای کارگر روز جهانی کار و کارگر گرامی باد ::::::: :::::::