آخرين سفير : امام دوازدهم آخرين سفير الهى

آخرين سفير : امام دوازدهم آخرين سفير الهى آخرين سفير : امام دوازدهم آخرين سفير الهى     بعد از آنكه در جاى خود دانستيم كه امامان بعد از پيغمبر منحصر در دوازده وجود مقدّس است. و آنها نيز همه معصوم و از هر گونه خطا و گناه و نافرمانى الهى و اعمال خلاف مصلحت