طبیب اصفهانی : بیوگرافی و نمونه اشعار طبیب اصفهانی و آثار او

طبیب اصفهانی : بیوگرافی و نمونه اشعار طبیب اصفهانی و آثار او

طبیب اصفهانی : بیوگرافی و نمونه اشعار طبیب اصفهانی و آثار او طبیب اصفهانی   میرزا عبدالباقی معروف به طبیب اصفهانی در سال ۱۱۲۷ در اصفهان به دنیا آمد. اجدادش در زمان شاه عباش اول صفوی از فارس به اصفهان رفتند و در آن مسکن گزیدند. پدر ش میرزا رحیم ،حکیم باشی شاه سلطان حسین