Archives for

قمپز در کردن یعنی چه

قمپز در کردن : ریشه و داستان ضرب المثل قمپز در کردن

قمپز در کردن : ریشه و داستان ضرب المثل قمپز در کردن

قمپز در کردن : ریشه و داستان ضرب المثل قمپز در کردن قمپز در کردن   قمپز در کردن ریشه اصطلاحات و ضرب المثل های فارسی هنگام بالیدن نابجا و فخر و مباهات بی مورد کردن و زدن حرفهای توخالی و بدون پایه و اساس مورد استفاده قرار میگیرد. دولت امپراطوری عثمانی در جنگهای خود