سالروز تاسیس جهاد کشاورزی : دلیل تشکیل جهاد کشاورزی از سوی امام خمینی

سالروز تاسیس جهاد کشاورزی : دلیل تشکیل جهاد کشاورزی از سوی امام خمینی

سالروز تاسیس جهاد کشاورزی : دلیل تشکیل جهاد کشاورزی از سوی امام خمینی سالروز تاسیس جهاد کشاورزی   “من از همه شما متشکر هستم و از این حس و تعاونتان خیلی حظ می ‏برم و خیلی هم خود من میل داشتم که بروم یک دفعه در این جهاد سازندگی خدمت کنم .” امام خمینی ره فلسفه